Skip to Main Content
  • Andere Verkopen

Breadcrumb

Andere Verkopen (galerijen, antiquairs, tussenpersonen, enz.)

De wet van 4 december 2006 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht is van kracht sinds 1 november 2007. Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van 2 augustus 2007, dat op 10 september 2007 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt ingetrokken en vervangen door het Koninklijk Besluit van 25 februari 2015. Dit Koninklijk Besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

De informatie met betrekking tot de doorverkopen die niet plaatsvinden in het kader van een veiling is als volgt:

1. Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs exclusief belastingen, op voorwaarde dat deze minimaal € 2.000 is. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt:

  • 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000
  • 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000
  • 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000
  • 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000
  • 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500.000

Het maximumbedrag van het volgrecht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500 per kunstwerk (per doorverkoop).

2. De actoren uit de professionele kunsthandel die bij de verkoop betrokken zijn als verkoper, koper of tussenpersoon, en de verkoper zijn hoofdelijk verplicht de doorverkopen om de drie maanden te melden aan het unieke platform voor het volgrecht.

De kennisgeving van de doorverkopen gebeurt via de website www.resaleright.be.

De informatie moet aan het einde van elk kwartaal en uiterlijk de twintigste dag na afloop van het kwartaal aan het platform overgemaakt worden, dus vóór de volgende data:

  • 3de kwartaal 2015: vóór 20 oktober 2015
  • 4de kwartaal 2015: vóór 20 januari 2016
  • 1ste kwartaal 2016: vóór 20 april 2016
  • 2de kwartaal 2016: vóór 20 juli 2016

3. Het volgrecht is evenwel niet van toepassing op een doorverkoop waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar voor de doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de kunstenaar en de doorverkoopprijs maximaal € 10.000 bedraagt. De bewijslast dat aan deze voorwaarden is voldaan, rust op de verkoper.

4. De actoren uit de professionele kunsthandel zijn tevens verplicht de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving te betalen.

b>5. Gedurende een periode van drie jaar na de doorverkoop, kan het platform alle inlichtingen opvragen die noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen, zowel voor de werken die aan een auteursvereniging werden toevertrouwd als voor de werken waarvan de auteur het beheer niet aan een auteursvereniging heeft toevertrouwd.

6. De vordering van de auteur verjaart na vijf jaar vanaf de doorverkoop.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer +32 2 725 11 75 of via e-mail naar contact@resaleright.be.