• Andere Verkopen

Breadcrumb

Andere Verkopen (galerijen, antiquairs, tussenpersonen, enz.)

De wet van 4 december 2006 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht is van kracht sinds 1 november 2007. Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van 2 augustus 2007, dat op 10 september 2007 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt ingetrokken en vervangen door het Koninklijk Besluit van 25 februari 2015. Dit Koninklijk Besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

De informatie met betrekking tot de doorverkopen die niet plaatsvinden in het kader van een veiling is als volgt:

1. Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs exclusief belastingen, op voorwaarde dat deze minimaa